तालिका नियन्त्रणका लागि विशेष टिप्स

तपाईँंले चाहे जस्तै गरी रेकर्डहरू प्रदर्शन गर्नका लागि एउटा तालिका नियन्त्रण परिभाषित गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को शव्दहरूमा तपाईँंले डाटाबेस फारममा जस्तै गरी डेटालाई प्रदर्शन गर्न वा सम्पादन गर्नका लागि डेटा फाँटहरूलाई परिभाषित गर्न सक्नुहुन्छ।

निम्न फाँटहरू एउटा तालिका नियन्त्रण:पाठ, समय र मुद्रा फाँट, सङ्ख्यासूचक फाँट, जाँच बाकस र कम्बो बाकसमा संभाव्य छन। संयुक्त मिति/समय फाँटहरूको स्थितिमा, दुई स्तम्भहरू स्वचालित तवरले सिर्जना गरिएका छन।

चयन गरिएका हरफहरूको सङ्ख्या,यदि कुनै चयन गरिएका भए, रेकर्डहरूको जम्मा सङ्ख्या पछि उपवाक्यमा छन।

तालिका नियन्त्रणमा स्तम्भहरू घुसाउनका लागि,स्तम्भ शीर्षकहरूमा क्लिक गर्नुहोस र प्रसङ्ग मेनु ल्याउनुहोस। निम्न आदेशहरू उपलब्ध छन:

स्तम्भ घुसाउनुहोस

तालिका नियन्त्रणमा एउटा डेटा फाँट ग्रहण गर्नका लागि चयन गर्नका लागि सहायक मेनुलाई बोलाउँदछ।

तान्नुहोस र छाड्नुहोस प्रयोग गरेर तालिका कन्फिगर गर्नुहोस:डेटा स्रोत ब्राउजर खोल्नुहोस र चाहेको फाँटलाई डेटा स्रोत ब्राउजरबाट बाहिर तान्नुहोस र तालिका नियन्त्रणकको स्तम्भ शिर्षहरू सम्म। एउटा पहिले नै कन्फिगर गरिएको स्तम्भ सिर्जना गरिएको छ।

यससँग बदल्नुहोस्

चयन गरिएको डेटा फाँटलाई तालिका नियन्त्रणमा बदल्नका लागि सहायक मेनु खोल्दछ।

स्तम्भ मेट्नुहोस्

हाल चयन गरिएका स्तम्भलाई मेट्दछ।

स्तम्भ

चयन गरिएका स्तम्भको गुणहरू संवाद खोल्दछ।

स्तम्भहरू लुकाउनुहोस

चयन गरिएका स्तम्भ लुकाउँदछ। यसका गुणहरू परिवर्तन गरिएका छैनन।

स्तम्भहरू देखाउनुहोस

Calls a submenu where you can select the columns to show again. To show only one column, click the column name. You see only the first 16 hidden columns. If there are more hidden columns, choose the More command to call the Show Columns dialog.

अझ धेरै

स्तम्भहरू देखाउनुहोस संवाद वोलाउँदछ।

In the Show Columns dialog you can select the columns to be shown. Hold down the Shift or key to select multiple entries.

सबै

Click All if you want to show all columns.

Keyboard-only control of Table Controls

If you use the keyboard only to travel through controls in your document, you will find one difference to the other types of controls: the Tab key does not move the cursor to the next control, but moves to the next column inside the table control. Press +Tab to move to the next control, or press Shift++Tab to move to the previous control.

To enter the special keyboard-only edit mode for Table Controls:

The form document must be in Design mode.

  1. Press +F6 to select the document.

  2. Press Shift+F4 to select the first control. If the Table Control is not the first control, press Tab until it is selected.

  3. Press Enter to enter the edit mode. The handles are shown farther out from the control border.

  4. In the edit mode, you can open the edit mode context menu by pressing Shift+F10.

  5. If you want to edit columns, press Shift+Space to enter column edit mode. Now you can rearrange the order of columns with +Arrow keys. The Delete key deletes the current column.

  6. Press the Esc key to exit the edit mode.

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!