थप्नुहोस् अवस्था

Add a condition in this subdialog of the Add Item / Edit Item dialog of the Data Navigator.

सर्त

एउटा सर्त प्रविष्ट गर्नुहोस् ।

परिणाम

परिणामको एउटा पूर्वावलोकन प्रदर्शन गर्छ ।

नेम-स्पेसहरू सम्पादन गर्नुहोस्

Opens the Form Namespaces dialog where you can add, edit, or delete namespaces.

Please support us!