प्रमाणपत्र चयन गर्नुहोस्

प्रमाण पत्र चयन गर्नुहोस् जुन तपाईँ हालको कागजात सहितडिजिटल्लि हस्ताक्षरचाहनुहुन्छ ।

यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose File - Digital Signatures - Digital Signatures.

Choose File - Properties - General tab, press Digital Signatures button, then click Sign Document button.


About Digital Signatures

सूची

प्रमाण पत्र चयन गर्नुहोस् हालको कागजात जुन तपाईँले सहित डिजिटल हस्ताक्षर गर्न चाहनुहुन्छ ।

दृश्य प्रमाणपत्र

दृश्य प्रमाण पत्र संवाद खोल्नुहोस् जहाँ तपाईँले चयन गरिएको प्रमाण जाँच्न सक्नुहुन्छ ।

वर्णन

Type a purpose for the signature.

Please support us!