प्रमाणपत्र चयन गर्नुहोस्

प्रमाण पत्र चयन गर्नुहोस् जुन तपाईँ हालको कागजात सहितडिजिटल्लि हस्ताक्षरचाहनुहुन्छ ।

यो आदेश पहुँच गर्न...

From the menu bar:

Choose File - Digital Signatures - Digital Signatures.

Choose File - Properties - General tab, click Digital Signatures button.

Choose Tools - Macros - Digital Signature.

From the tabbed interface:

Choose File - Digital Signatures.

From toolbars:

Icon Digital Signature

Digital Signature

From the status bar:

Click the Signature field on the Status bar.


About Digital Signatures

सूची

प्रमाण पत्र चयन गर्नुहोस् हालको कागजात जुन तपाईँले सहित डिजिटल हस्ताक्षर गर्न चाहनुहुन्छ ।

दृश्य प्रमाणपत्र

दृश्य प्रमाण पत्र संवाद खोल्नुहोस् जहाँ तपाईँले चयन गरिएको प्रमाण जाँच्न सक्नुहुन्छ ।

वर्णन

Type a purpose for the signature.

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!