सुरक्षा चेतावनी

जव तपाईँले एउटा कागजात खोल्नुहुन्छ एउटा सङ्केत नगरिएको म्याक्रो समावेस गर्छ, वा एउटा अज्ञात स्रोतबाट एउटा सङ्केत गरिएको, the सुरक्षा चेतावनी संवाद खोल्दछ ।

म्याक्रोहरू सक्षम वा असक्षम पर्दछ । उपकरणहरू - खोल्नुहोस् - LibreOffice - सुरक्षा विकल्प सेट गर्न रोज्नुहोस् ।

दृश्य हस्ताक्षर

Opens a dialog where you can view the signature.

यो स्रोतका म्याक्रोहरू सधै ट्रस्ट हुन्छन् ।

ले विश्वसनीय स्रोतहरू को सूचीमा हालको म्याक्रो स्रोत थप्छ।

सक्षम पारिएको म्याक्रोहरू

Allows macros in the document to run.

असक्षम म्याक्रोहरू

Does not allow macros in the document to run.

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!