पासवर्ड

अनधिकृत परिवर्तनहरू गर्नबाट प्रयोगकर्ताहरूलाई बचाव गर्न एउटा पासवर्ड मानाङ्कन गर्दछ ।

You should only use passwords that are hard to find by other persons or programs. A password should follow these rules:

The open password must be entered to open the file.

The permission password must be entered to edit the document.

पासवर्ड

Type a password. A password is case sensitive.

यकीन गर्नुहोस्

पासवर्ड पुन-प्रविष्ट गर्नुहोस्

पासवर्ड सुरक्षा नगर्दा

एउटा पासवर्ड हटाउन, यो संवाद पुन-खोल्नुहोस्, र त्यसपछि पासवर्ड प्रविष्ट गर्नुहोस्

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!