मार्गदर्शकहरू

मार्गदर्शकहरूका लागि प्रदर्शन विकल्प वर्णन गर्छ ।

यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose View - Snap Guides (Impress or Draw).


Display Snap Lines

गाइडहरू प्रदर्शन हुन्छ वा लुकाउँछ जुन तपाईँले एउटा पृष्ठमा वस्तुहरू पङ्क्तिवध्द प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ ।ष्ठ.

Snap to Snap Lines

ठाडो र तेस्रो ग्रिड रेखाहरू लाई स्वचालित तवरले वस्तुहरू मानाङ्कन गर्छ । यो विशेषता अधिलेखन गर्छ, तल होल्ड गर्नुहोस्गब तपाईँ एउटा वस्तु तान्नुहुन्छ ।

Snap Lines to Front

स्लाईड वा पृष्ठमा वस्तुहरूको अघाडि ग्रिड रेखा प्रदर्शन गर्छ ।

Please support us!