ग्रिड

एउटा ग्रिडको प्रदर्शन गुणहरू सेट गर्छ ।

यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose View - Grid and Helplines.


ग्रिड प्रदर्शन गर्नुहोस्

तपाईँले पृष्ठमा वस्तुहरू जस्तै मानाङ्कन प्रयोग गर्न सक्ने ग्रिड रेखाहरू प्रदर्शन गर्छ वा लुकाउछ ।

स्नाप देखि ग्रिड

ठाडो र तेस्रो ग्रिड रेखाहरू लाई स्वचालित तवरले वस्तुहरू मानाङ्कन गर्छ । यो विशेषता अधिलेखन गर्छ, तल होल्ड गर्नुहोस्गब तपाईँ एउटा वस्तु तान्नुहुन्छ ।

ग्रिड देखि फन्ट

स्लाईड वा पृष्ठमा वस्तुहरूको अघाडि ग्रिड रेखा प्रदर्शन गर्छ ।

Set the grid color on - LibreOffice - Application Colors.

Please support us!