कागजात सूची

हालैको खुल्ला कागजातहरू सूचीबध्द गर्छ । त्यो कागजात लाई स्विच गर्न सूचीमा एउटा कागजात को नाम चयन गर्नुहोस् ।

यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose Window - List of open documents.


कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!