म्याक्रोहरू सङ्गठन गर्नुहोस् ।

तपाईँले म्याक्रोहरू र स्क्रिप्टहरू सङ्गठन सक्ने ठाउँमा संवादहरू लाई लिङ्कहरू सहित एउटा सबमेनु खोल्दछ ।

LibreOffice आधार

एउटा संवाद खुल्दछ जहाँ तपाईँले LibreOffice आधारभूत म्याक्रोहरू सँगठन गर्न सक्नुहुन्छ ।

JavaScript

Opens a dialog where you can organize Javascript scripts.

BeanShell

Opens a dialog where you can organize Java scripts.

Python

Opens a dialog where you can run Python scripts.

Please support us!