म्याक्रोहरू

तपाईँ रेकर्ड गर्नुहोस् वा सङठित गर्नुहोस्र म्याक्रोहरू सम्पादन गर्नुहोस् ।

यो आदेश पहुँच गर्न...

From the menu bar:

Choose Tools - Macros.


म्याक्रो रेकर्ड गर्नुहोस्

Records a new macro.

Run Macro

Selects the Basic macro to run. Locate the macro by selecting the container, library, module and macro name.

Edit Macros

Opens the Macro dialog, where you can create, edit, organize, and run LibreOffice Basic macros.

म्याक्रोहरू सङ्गठन गर्नुहोस् ।

तपाईँले म्याक्रोहरू र स्क्रिप्टहरू सङ्गठन सक्ने ठाउँमा संवादहरू लाई लिङ्कहरू सहित एउटा सबमेनु खोल्दछ ।

डिजिटल हस्ताक्षर

तपाईँको म्याक्रोहरू देखि र बाट डिजिटल हस्ताक्षर थप्छ वा हटाउँछ. तपाईँले दृश्य प्रमाणपत्र पनि संवाद गर्न प्रयोग गर्न सक्नुहुनछ ।

Organize Dialogs

म्याक्रो सङ्गठन कर्ताको संवादहरू ट्याब पृष्ठ खोल्दछ ।

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!