LibreOffice Basic Macros

म्याक्रोहरू आयोजना गर्न एउटा संवाद खोल्दछ ।

यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose Tools - Macros - Organize Macros - Basic, or press +F11 (if not assigned by your system).


म्याक्रो नाम

Displays the name of the selected macro. To create or to change the name of a macro, enter a name here.

बाट म्याक्रो / मा म्याक्रो बचत गर्नुहोस्

पुस्तकालयहरूलाई सूचीबद्ध गर्दछ र मोड्युलहरू जहाँ तपाइँ आफ्नो म्याक खोल्न वा बचत गर्न सक्नुहुनेछ। एक विशेष कागजातको साथ म्याक्रो बचत गर्न, कागजात खोल्नुहोस्, र त्यसपछि यो संवाद खोल्नुहोस्।

चलाउनुहोस् / बचत गर्नुहोस्

Runs or saves the current macro.

मानाङ्कन गर्नुहोस्

अनुकूलन गरीएको संवाद खोल्दछ, जहाँ तपाईँले एउटा मेनु आदेश, एउटा सर्टकट कुञ्जी संयोजन वा एउटा घटना मानाङ्कन गर्न सक्नुहुन्छ।

सम्पादन गर्नुहोस्

Starts the LibreOffice Basic editor and opens the selected macro or dialog for editing.

नयाँ / मेट्नुहोस्

Creates a new macro, creates a new module or deletes the selected macro or selected module.

To create a new macro in your document, select the "Standard" module in the Macro from list, and then click New.

To create a new module in a library of the My Macros container, select the proper library and press New. The LibreOffice Basic editor opens.

To delete a macro or module, select it, and then click Delete.

नयाँ लाइब्रेरी

Saves the recorded macro in a new library.

नयाँ मोड्युल

Saves the recorded macro in a new module.

Organizer

म्याक्रो संयोजक संवाद खोल्दछ, जहाँ तपाईँ जोड्न ,सम्पादन गर्न , वा अवस्थित म्याक्रो मोड्युल, संवाद र लाइब्रेरीहरू मेट्न सक्नुहुन्छ ।

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!