गोली चिन्हहरू र क्रमाङ्कन

Adds numbering or bullets to the current paragraph, and lets you edit format of the numbering or bullets.

यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose Format - Bullets and Numbering.

On Formatting bar, click

Icon bullet list

गोलिचिन्हरहरू सुरु/बन्द्द


Numbering and Numbering Styles

अलग अलग अनुच्छेदहरूका लागि गोलिचिन्हहरू र क्रमाङ्कन बन्द गर्दा

The गोली चिन्हहरू र क्रमाङ्कन संवाद निम्न ट्याबहरू सँग छ:

गोली चिन्हहरू

Displays the different bullet styles that you can apply.

द्रष्टव्य प्रतिमा

Bullets and Numbering of paragraphs is supported only in Writer, Impress and Draw.


Numbering Style

Displays the different numbering styles that you can apply.

बाहिर रेखा

Displays the different styles that you can apply to a hierarchical list. LibreOffice supports up to nine outline levels in a list hierarchy.

Image

Displays the different graphics that you can use as bullets in a bulleted list.

स्थिति

Sets the indent, spacing, and alignment options for the numbered or bulleted list.

Customize

क्रमाङ्कन गरिएको वा गोली चिन्ह गरिएको सूचीहरूको विकल्प ढाँचा गर्दा सेट गर्छ.यदि तपाईँ चाहानुहुन्छ भने,तपाईँले सूची सोपानक्रममा एकल स्तरहरू लाई ढाँचा लागू गर्न सक्नुहुन्छ ।

Please support us!