स्वत: शुद्धशुद्धि प्रसंग मेनु

To access this menu, right-click a misspelled word in your document. To view the misspelled words in your document, choose Tools - Automatic Spell Checking.

<Replacement Suggestions>

केवल हालको सेसनका लागि हाइलाइट गरिएको शब्द बदल्नुहोस् गर्न शब्द क्लिक गर्नुहोस् स्थायी प्रतिस्थापनका लागि स्वत: सुधार सबमेनु प्रयोग गर्नुहोस् ।

Spelling

Opens the Spelling dialog.

थप्नुहोस्

Adds the highlighted word to a user-defined dictionary.

सबै वेवास्ता गर्नुहोस्

Ignores all instances of the highlighted word in the current document.

स्वत: ढाँचा

सधै हाइलाइट गरिएको शब्द प्रतिस्थापन गर्न, सूचीमा एउटा शब्दमा क्लिक गर्नुहोस् शब्द जोडा उपकरणहरू - स्वतसुधार - प्रतिस्थापन गर्नुहोस् अन्तर्गत प्रतिस्थापन तालिकामा भण्डारण गरिन्छ ।

शब्द हो <name of language>

यदि यो शब्द अन्य शब्दकोशमा फेला परेमा, हाइलाइट गरिएको शब्द समाबेश गर्ने अनुच्छेदका लागि भाषा सेटिङहरू परिवर्तन गर्छ ।

अनुच्छेद हो <name of language>

यदि यो शब्द अन्य शब्दकोशमा फेला परेमा, हाइलाइट गरिएको शब्द समाबेश गर्ने अनुच्छेदका लागि भाषा सेटिङ परिवर्तन गर्छ ।

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!