AutoCorrect Options

तपाईँले टाइपको रूपमा स्वचालित तवरले पाठ बदल्दाका लागि विकल्प सेट गर्छ ।

यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose Tools - AutoCorrect Options.


To apply an AutoCorrect rule, enter the predefined text in the document and press the Spacebar.

बदल्नुहोस्

तपाईँको कागजातमा पद्यांसहरू वा शब्द प्रतिस्थापन गर्दा वा स्वचालित तवरले सुधार गर्दका लागि प्रतिस्थापन तालिका सम्पादन गर्छ ।

अपवादहरू

तपाईँले स्वचालित तवरले LibreOffice सुधार गर्न नचाहेको अक्षर संयोजनहरू वा पद्यासहरू निर्दिष्ट गर्नुहोस् ।

विकल्प

तपाईँले टाइपको रूपमा स्वचालित तवरले त्रुटिहरू सुधार गर्दाका लागि विकल्प चयन गर्नुहोस् र त्यसपछि ठीक छक्लिक गर्नुहोस् ।

ग्राहक उद्धरण

Specify the AutoCorrect options for quotation marks and for options that are specific to the language of the text.

Dialog Buttons

रिसेट गर्नुहोस्

Resets modified values back to the tab page previous values.

रद्द गर्नुहोस्

Closes dialog and discards all changes.

OK

Saves all changes and closes dialog.

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!