स्तम्भ ढाँचा

चयन गरिएको स्तम्भ(हरू) ढाँचा गर्दछ ।

यो आदेश पहुँच गर्न...

Open context menu of a column header in a database table - choose Column Format.


पङ्क्तिबद्धता

Sets the alignment options for the contents of the current cell, or the selected cells.

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!