तालिका ढाँचा

चयन गरिएको पङ्क्ति(हरू) ढाँचा गर्छ ।

यो आदेश पहुँच गर्न...

Open context menu of a row header in a database table - choose Table Format.


तपाईँले लागू गर्न चाहेको ढाँचा र फन्ट निर्दिष्ट गर्नुहोस्।

फन्ट प्रभावहरू

Specify the font effects that you want to use.

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!