समूहमा निस्कनुहोस्

समूहबाट निस्कन्छ, ता कि तपाईँले समूहको अलग वस्तुहरू अझै सम्पादन गर्न सक्नुहुन्न । यदि तपाईँ एउटा नेस्ट गरिएको समूहमा हुनुहुन्छ भने, नेस्ट गरिएको समूह मात्र बन्द हुन्छ ।

यो आदेश पहुँच गर्न...

Open context menu - choose Exit Group.

Icon Exit Group

समूहबाट निस्कनुहोस


Please support us!