समूह प्रविष्ट गर्नुहोस्

चयन गरिएको समूह खोल्दछ, ता कि तपाईँले अलग वस्तुहरू खोल्नुहोस् । यदि चयन गरिएको समूहहरूमा नेस्ट गरिएको समूह समाहित छ भने, तपाईँले यो आदेश उपसमूहहरूमा दोहोर्याउन सक्नुहुन्छ । यो आदेशले स्थायी रूपमा वस्तुहरूको समूह छुट्ट्याउँदैन्

यो आदेश पहुँच गर्न...

From the menu bar:

From the context menu:

Choose Enter Group.

From the tabbed interface:

Choose Draw - Enter Group.

From toolbars:

Icon Enter Group

समूह प्रविष्ट गर्नुहोस


tip

To select an individual object in a group, hold down , and then click the object.


कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!