समूह प्रविष्ट गर्नुहोस्

चयन गरिएको समूह खोल्दछ, ता कि तपाईँले अलग वस्तुहरू खोल्नुहोस् । यदि चयन गरिएको समूहहरूमा नेस्ट गरिएको समूह समाहित छ भने, तपाईँले यो आदेश उपसमूहहरूमा दोहोर्याउन सक्नुहुन्छ । यो आदेशले स्थायी रूपमा वस्तुहरूको समूह छुट्ट्याउँदैन्

यो आदेश पहुँच गर्न...

Open context menu - choose Enter Group.

Icon Enter Group

समूह प्रविष्ट गर्नुहोस


टिप प्रतिमा

To select an individual object in a group, hold down , and then click the object.


Please support us!