समूह छुट्याउनुहोस्

एकल वस्तुहरू भित्र चयन गरिएको समूह बिच्छेद गर्छ ।

यो आदेश पहुँच गर्न...

From the menu bar:

From the context menu:

Choose Ungroup.

From the tabbed interface:

From toolbars:

Icon Ungroup

समूह छुट्टयाउनुहोस


एउटा समूह भित्र नेस्ट गरिएको समूहहरू विच्छेद गर्न, तपाईँले प्रत्येक उपसमूहमा यो आदेश दोहोर्याउनु पर्दछ ।

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!