Fontwork Dialog (for putting text along a curve)

Simple tool for putting text along a curve without any fancy effects.

note

This Fontwork dialog is meant for making text follow a curve. Draw a curve, double-click it and type text into it. With the curve selected, you can now activate the Fontwork command. .


पङ्क्तिबद्धता प्रतिमाहरू

You can make text follow any shape. Most of the custom shapes available in the Drawing toolbar need to be converted to a different type before you can use them with Fontwork. In Impress or Draw, right-click the shape and select Convert - To Curve/Polygon/Contour. If you wish, you can now copy and paste the converted shape into Writer for use with Fontwork. Shapes in the Legacy Circles and Ovals and Legacy Rectangles toolbars do not need to be converted. The Arc included in the basic shapes is also a legacy shape.

Removes baseline formatting.

प्रतिमा

बन्द

पाठ आधाररेखाको रूपमा चयन गरिएको वस्तुको शीर्ष वा तलको किनारा प्रयोग गर्दछ।

प्रतिमा

घुमाउनुहोस्

चयन गरिएको वस्तुको माथिल्लो वा तल्लो किनारालाई पाठ आधाररेखाको रूपमा प्रयोग गर्दछ र एकल क्यारेक्टरहरूको मौलिक ठाडो पङ्क्तिबद्धता संरक्षण गर्दछ।

प्रतिमा

माथि फर्केको

Horizontally slants the characters in the text object.

प्रतिमा

तेर्सो स्ल्यान्ट गर्नुहोस्

Vertically slants the characters in the text object.

प्रतिमा

ठाडो स्ल्यान्ट गर्नुहोस्

पाठ प्रवाह दिशा उल्टाउँदछ, र पाठ तेर्सो रूपमा वा ठाडो रूपमा फ्लिप गर्दछ। यो आदेश प्रयोग गर्न, तपाईँले पाठमा एउटा भिन्न आधाररेखा लागू गर्नुपर्दछ।

प्रतिमा

पृष्ठविन्यास

Aligns the text to the left end of the text baseline.

प्रतिमा

पङ्क्तिबद्ध बायाँ

Centers the text on the text baseline.

प्रतिमा

केन्द्र

Aligns the text to the right end of the text baseline.

प्रतिमा

पङ्क्तिबद्ध दायाँ

Resizes the text to fit the length of the text baseline.

प्रतिमा

AutoSize पाठ

Enter the amount of space that you want to leave between the text baseline and the base of the individual characters.

प्रतिमा

दूरी

Enter the amount of space to leave between the beginning of the text baseline, and the beginning of the text.

प्रतिमा

इन्डेन्ट

पाठ आधाररेखा, वा चयन गरिएको वस्तुको किनाराहरू देखाउँछ वा लुकाउँछ।

प्रतिमा

रुपरेखा

Shows or hides the borders of the individual characters in the text.

प्रतिमा

पाठ रूपरेखा

Removes the shadow effects that you applied to the text.

प्रतिमा

छायाँ छैन

चयन गरिएको वस्तुमा पाठमा एउटा छायाँ थप्दछ। यो बटनमा क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि दूरी Xदूरी Y बाकसहरूमा छायाँको आयामहरू प्रविष्ट गर्नुहोस्।

प्रतिमा

ठाडो

चयन गरिएको वस्तुमा पाठमा एउटा स्ल्यान्ट छायाँ थप्दछ। यो बटनमा क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि दूरी Xदूरी Y बाकसहरूमा छायाँको आयामहरू प्रविष्ट गर्नुहोस्।

प्रतिमा

तेर्सो पार्नुहोस्

तेर्सो दूरी

Enter the horizontal distance between the text characters and the edge of the shadow.

प्रतिमा

X दूरी

ठाडो दूरी

Enter the vertical distance between the text characters and the edge of the shadow.

प्रतिमा

Y दूरी

छाँया रङ

Select a color for the text shadow.

Please support us!