बिन्दुहरू सम्पादन गर्नुहोस् ।

तपाईँलाई चयन गरिएको रेखाचित्र वस्तुको आकार परिवर्तन गर्न अनुमति दिन्छ ।

यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose Edit - Points.

Icon Edit Points

बिन्दुहरू सम्पादन गर्नुहोस


एउटा चयन गरिएको रेखाचित्र वस्तुको आकार सम्पादन गर्न, रेखाचित्र पट्टिमा बिन्दुहरू प्रतिमामा क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि बिन्दुहरू मध्ये एउटा वस्तुमा तान्नुहोस्.

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!