पछिल्तिर पठाउनुहोस्

Moves the selected object down one level, so that it is closer to the bottom of the stacking order.

यो आदेश पहुँच गर्न...

From toolbars:

Icon Send Backward

पछिल्तिर पठाउँनुहोस


कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!