Arrange

Changes the stacking order of the selected object(s).

यो आदेश पहुँच गर्न...

From the menu bar:

From the context menu:

Choose Arrange.

From the tabbed interface:

Choose Image tab.

Choose Object tab.

From toolbars:

Icon Arrange

मिलान गर्नुहोस


पाठ र ग्राफिक्सका लागि तह

तपाईँको कागजातमा तपाईँले राख्ने प्रत्येक वस्तु अनुक्रमानुसार अघिल्लो वस्तुमा थाक राखिन्छ । तपाईँको कागजातमा वस्तुहरूको थाक राख्ने क्रम परिवर्तन गर्न मिलान आदेशहरू प्रयोग गर्नुहोस् तपाईँले पाठको थाक राख्ने क्रम परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्न ।

अगाडि ल्याउनुहोस्

थाक राखिएको क्रमको माथि चयन गरिएको वस्तु सर्दछ, ता कि यो अन्य वस्तुहरूको अगाडि होस्

अघिल्तिर ल्याउनुहोस्

Moves the selected object up one level, so that it is closer to top of the stacking order.

पछिल्तिर पठाउनुहोस्

Moves the selected object down one level, so that it is closer to the bottom of the stacking order.

पछाडि पठाउनुहोस्

चयन गरिएको वस्तुलाई थाक राख्ने क्रमको तल सर्दछ, ता कि यो अन्य वस्तुहरूको पछाडि होस् ।

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!