तेर्सो रूपमा वस्तु फ्लिप गर्नुहोस् ।

चयन गरिएको वस्तु(हरू) तेर्सो रूपमा बायाँबाट दायाँ फ्लिप गर्दछ ।

यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose Shape - Flip - Horizontally (LibreOffice Draw).

Choose Format - Image - Properties, and then click the Image tab.

Choose Format - Flip - Horizontally.

Right-click a selected object - choose Flip - Horizontally (LibreOffice Impress).


Please support us!