फ्लिप गर्नुहोस्

चयन गरिएको वस्तु तेर्सो रूपमा वा ठाडो रूपमा फ्लिप गर्नुहोस् ।

यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose Shape - Flip (LibreOffice Draw).

Choose Format - Image - Properties - Image tab.

Open context menu - choose Flip (presentation documents).


ठाडो रूपमा फ्लिप गर्नुहोस् ।

Flips the selected object(s) vertically from top to bottom.

तेर्सो रूपमा वस्तु फ्लिप गर्नुहोस् ।

Flips the selected object(s) horizontally from left to right.

Please support us!