स्थिति र साइज

चयन गरिएको वस्तुलाई पुन: साइज गर्दछ, सर्दछ, घुमाउँछ, वा स्ल्यान्ट गर्दछ ।

यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose Format - Position and Size.


स्थिति र साइज

Resizes or moves the selected object.

परिक्रमा

चयन गरिएको वस्तु घुमाउँदछ ।

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!