पारदर्शिता

Set the transparency options for the fill that you apply to the selected object.

यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose Format - Area - Transparency tab (drawing documents).

Choose Format - Object and Shape - Area - Transparency tab (presentation documents).

Choose Format - Chart Wall - Transparency tab (chart documents).

Choose Format - Chart Area - Transparency tab (chart documents).

Choose Format - Chart Floor - Transparency tab (chart documents).

Choose Format - Title - All Titles - Transparency tab (chart documents).

Choose Format - Title - Main Title - Transparency tab (chart documents).

Choose Format - Title - Subtitle - Transparency tab (chart documents).

Choose Format - Title - Title (X Axis) - Transparency tab (chart documents).

Choose Format - Title - Title (Y Axis) - Transparency tab (chart documents).

Choose Format - Title - Title (Z Axis) - Transparency tab (chart documents)

Choose Format - Object Properties - Data Point - Transparency - tab (chart documents).

Choose Format - Object Properties - Data Series - Transparency tab (chart documents).

Choose Format - Paragraph - Transparency tab.

Choose View - Styles - open context menu of an entry and choose New/Edit Style - Transparency tab.


पारदर्शिता मोड

तपाईँले लागू गर्न चाहेको पारदर्शिताको प्रकार निर्दिष्ट गर्नुहोस्

पारदर्शिता छैन

रङ पारदर्शिता बन्द गर्दछ । यो पूर्वनिर्धारित सेटिङ हो ।

पारदर्शिता

रङ पारदर्शिता सुरु गर्दछ । यो विकल्प चयन गर्नुहोस् र त्यसपछि बाकसको सङ्ख्यामा एउटा सङ्ख्या प्रविष्ट गर्नुहोस् जहाँ ०% पूर्णत अपारदर्शी र १००% पूर्णत पारदर्शी हुन्छ ।

पारदर्शिता स्पिन बटन

को संवादहालको भराइ को संवाद रङको पारदर्शिता समायोजन गर्दछ । ०% (अपारदर्शी) र १००% (पारदर्शी) को बीचमा एउटा सङ्ख्या प्रविष्टि गर्नुहोस् ।

ग्राडिएन्ट

हालको भराई रङमा एउटा पारदर्शिता ग्रेडियन्ट लागू गर्दछ । यो विकल्प चयन गर्नुहोस् र त्यसपछि ग्रेडियन्ट गुणहरू सेट गर्नुहोस् ।

प्रकार

तपाईँले लागू गर्न चाहेको पारदर्शिता ग्रेडियन्ट चयन गर्नुहोस् ।

केन्द्र X

ग्रेडियन्टका लागि तेर्सो अफसेट प्रविष्ट गर्नुहोस् ।

केन्द्र Y

ग्रेडियन्टका लागि ठाडो अफसेट प्रविष्ट गर्नुहोस् ।

कोण

ग्रेडियन्टका लागि एउटा परिक्रमा कोण प्रविष्ट गर्नुहोस् ।

Transition start

त्यो मात्रा प्रविष्ट गर्नुहोस् । जुनद्वारा ग्रेडियन्टको पारदर्शी क्षेत्र समायोजन गर्न चाहनुहुन्छ । पूर्वनिर्धारित मान ०% ।

सुरु मान

ग्रेडियन्टको सुरुको बिन्दुका लागि एउटा पारदर्शिता मान प्रविष्ट गर्नुहोस् जहाँ ०% पूर्णत अपारदर्शी हुन्छ र १००% पूर्णत पारदर्शी हुन्छ ।

अन्त्य मान

ग्रेडियन्टको अन्त्यबिन्दुका लागि एउटा पारदर्शिता मान प्रविष्ट गर्नुहोस् जहाँ ०% पूर्णत अपारदर्शी हुन्छ र १००% पूर्णत पारदर्शी हुन्छ ।

पूर्वावलोकन

चयन गरिएको वस्तुको रङ भराइमा तपाईँले पारदर्शिता प्रभाव लागू गर्नु अघि तपाईँको परिवर्तनहरू हेर्न पूर्वावलोकन प्रयोग गर्नुहोस् ।

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!