डबल (रेखा)

Sets the line spacing of the current paragraph to two lines.

यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose Format - Spacing - Line Spacing: 2.


Icon Line spacing: 2

रेखा खाली स्थान: २

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!