१.५ रेखाहरू

Sets the line spacing of the current paragraph to one and half lines.

यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose Format - Spacing - Line Spacing: 1.5.


Icon Line spacing: 1.5

रेखा खाली स्थान: १.५

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!