रेखा खालीस्थान

Specify the amount of space to leave between lines of text in a paragraph.

यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose Format - Spacing.


एकल रेखा

हालको अनुच्छेदमा एकल हरफ खाली स्थान लागू गर्दछ । यो पूर्वनिर्धारित सेटिङ हो ।

१.५ रेखाहरू

Sets the line spacing of the current paragraph to one and half lines.

डबल (रेखा)

Sets the line spacing of the current paragraph to two lines.

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!