रेखा खालीस्थान

Specify the amount of space to leave between lines of text in a paragraph.

यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose Format - Spacing.


एकल रेखा

हालको अनुच्छेदमा एकल हरफ खाली स्थान लागू गर्दछ । यो पूर्वनिर्धारित सेटिङ हो ।

१.५ रेखाहरू

Sets the line spacing of the current paragraph to one and half lines.

डबल (रेखा)

Sets the line spacing of the current paragraph to two lines.

Please support us!