छड्के

चयन गरिएको पाठलाई छड्के बनाउँदछ । यदि कर्सर एउटा शब्दमा छ भने, सम्पूर्ण शब्द छड्के बनाइन्छ । यदि चयन वा शब्द पहिल्यै छड्के छ भने, ढाँचा हटाइन्छ ।

यदि कर्सर शब्दको भित्रपट्टी नभएमा, र पाठ चयन गरिएको नभएमा, त्यसपछि तपाईँले टाइप गरेको फन्ट शैली पाठमा लागू गरिन्छ ।

यो आदेश पहुँच गर्न...

Open context menu - choose Style - Italic.

Icon Italic

छडके


Please support us!