माथि

Aligns the contents of the cell to the top edge of the cell.

यो आदेश पहुँच गर्न...

कक्षको सामाग्री मेनुमा, रोज्नुहोस्कक्ष - माथि


कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!