Merge Cells

Combines the contents of the selected cells into a single cell, retaining the formatting of the first cell in the selection.

warning

तालिका सूत्रहरूमा कक्षहरू मर्ज गर्दा गणना त्रुटिहरू आउन सक्छ.


यो आदेश पहुँच गर्न...

From the menu bar:

From the context menu:

Choose Merge Cells.

From toolbars:

Icon Merge Cells

कक्षहरू गाभ्नुहोस्


कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!