केन्द्रिकृत गर्नुहोस्

चयन गरिएको अनुच्छेद(हरू) पृष्ठमा केन्द्रिकृत गर्दछ ।

यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose Format - Align Text - Centered.

Open context menu - choose Align - Center.

Icon Centered


Please support us!