दायाँ

चयन गरिएका अनुच्छेद(हरू) दायाँ पृष्ठ सीमान्तमा पङ्क्तिबद्ध गर्दछ ।

यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose Format - Align Text - Right.

Open context menu - choose Align - Right.

Icon Align Right

दायाँतर्फ पङ्क्तिबद्ध गर्नुहोस


Please support us!