तपाईँले लागू गर्न चाहेको ढाँचा र फन्ट निर्दिष्ट गर्नुहोस्।

यो आदेश पहुँच गर्न...

From the sidebar:

Select the Styles deck, open context menu of a style, choose Edit Style - Font tab.


परिवर्तनहरू हालको चयन, कर्सर समाहित भएको सम्पूर्ण शब्द, वा तपाईँले टाइप गर्ने नयाँ पाठमा लागू गरिन्छ ।

तपाईँको भाषा सेटिङहरूमा निर्भर रहेर, तपाईँले निम्न फन्ट प्रकारहरूका लागि ढाँचा परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ:

note

To enable support for complex text layout and Asian character sets, choose - Languages and Locales - General, and then select the Enabled box in the corresponding area.


फन्ट

Enter the name of an installed font that you want to use, or select a font from the list.

You can see the name of the fonts formatted in their respective font if you mark the Show preview of fonts field in LibreOffice - View in the Options dialog box.

ढाँचा बारमा प्रतिमा:

प्रतिमा

फन्ट नाम

टाइपफेस

तपाईँले लागू गर्न चाहेको ग्रेडियन्ट क्लिक गर्नुहोस्।

ढाँचा बारमा प्रतिमा:

Icon Bold

बाक्लो

Icon Italic

छडके

साइज

Enter or select the font size that you want to apply. For scalable fonts, you can also enter decimal values.

If you are creating a style that is based on another style, you can enter a percentage value or a point value (for example, -2pt or +5pt).

ढाँचा बारमा प्रतिमा:

भाषा

त्यो भाषा सेट गर्दछ जुन हिज्जे परीक्षकले तपाईँले टाइप गरेको पाठको चयन गरिएको पाठका लागि प्रयोग गर्दछ । उपलब्ध भाषा मोड्युलहरू सँग तिनीहरूको अगाडि एउटा जाँच चिनो हुन्छ ।

If the language list consists of an editable combo box, you can enter a valid BCP 47 language tag if the language you want to assign is not available from the selectable list.

For language tag details please see the IETF language tag Wikipedia page and the W3C Language tags in HTML and XML article.

warning

चयन गरिएको भाषाका लागि हिज्जेपरिक्षणले तपाईँंले सम्बन्धित भाषा मोड्युल स्थापना गरेमा मात्र काम गर्दछ। यदि हिज्जेपरिक्षण भाषाका लागि सक्रिय पारिएमा भाषा प्रविष्टिको अगाडि एउटा जाँच चिनो हुन्छ।


Font Features

Select and apply font typographical features to characters.

पूर्वावलोकन फाँट

Displays a preview of the current selection.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

OK

Saves all changes and closes dialog.

रद्द गर्नुहोस्

क्लिकि गर्दै रद्द गर्नुहोस् कुनै परिवर्तनहरू वचत नगरिकन संवाद बन्द गर्दछ ।

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!