Character

चयन गरिएको क्यारेक्टरहरूका लागि फन्ट र फन्ट ढाँचा परिवर्तन गर्दछ ।

यो आदेश पहुँच गर्न...

From the menu bar:

Choose Format - Character.

From toolbars:

Icon Character

क्यारेक्टर


तपाईँले लागू गर्न चाहेको ढाँचा र फन्ट निर्दिष्ट गर्नुहोस्।

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!