उत्प्लावन ढाँचा घुसाउनुहोस्

हालको कागजातमा एउटा उत्प्लावन गरिरहेको फ्रेम घुसाउँछ। अर्को फाइलको सामग्रीहरू प्रदर्शन गर्न एचटीएमएल कागजातहरूमा उत्प्लावन गरिरहेको फ्रेम प्रयोग गरिन्छ।

यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose Insert - Floating Frame.

On the Insert bar, click

प्रतिमा

उत्प्लावन फ्रेम


note

If you want to create HTML pages that use floating frames, choose - Load/Save - HTML compatibility, and then select the "MS Internet Explorer" option. The floating frame is bounded by <IFRAME> and </IFRAME> tags.


Please support us!