उत्प्लावन ढाँचा घुसाउनुहोस्

हालको कागजातमा एउटा उत्प्लावन गरिरहेको फ्रेम घुसाउँछ। अर्को फाइलको सामग्रीहरू प्रदर्शन गर्न एचटीएमएल कागजातहरूमा उत्प्लावन गरिरहेको फ्रेम प्रयोग गरिन्छ।

यो आदेश पहुँच गर्न...

On the Insert bar, click

Icon Floating frame

उत्प्लावन फ्रेम


note

If you want to create HTML pages that use floating frames, choose - Load/Save - HTML compatibility, and then select the "MS Internet Explorer" option. The floating frame is bounded by <IFRAME> and </IFRAME> tags.


कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!