OLE वस्तु घुसाउनुहोस्

Inserts an OLE object into the current document. The OLE object is inserted as a link or an embedded object.

यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose Insert - OLE Object - OLE Object.

On the Insert bar, click

Icon OLE object

OLE वस्तु


note

You cannot use the clipboard or drag and drop to move OLE objects to other files.


खाली र निस्क्रिय OLE वस्तुहरू पारदर्शी हुन्छन् ।

नयाँ सिर्जना गर्नुहोस्

Creates a new OLE object based on the object type that you select.

वस्तु प्रकार

Select the type of document that you want to create.

फाइलबाट सिर्जना गर्नुहोस्

Creates an OLE object from an existing file.

फाइल

तपाईँले एउटा OLE वस्तुको रूपमा घुसाउन चाहेको फाइल रोज्नुहोस्् ।

फाइल

Enter the name of the file that you want to link or embed, or click Search to locate the file.

खोजी गर्नुहोस्..

Locate the file that you want to insert, and then click Open.

Link to file

Enable this checkbox to insert the OLE object as a link to the original file. If this checkbox is not enabled, the OLE object will be embedded into your document.

Please support us!