Select Source

तपाईँले प्रयोग गर्न चाहेको स्क्यानर चयन गर्दछ ।

यो आदेश पहुँच गर्न...

From the menu bar:

Choose Insert - Media - Scan - Select Source.


कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!