स्क्यान गर्नुहोस्

तपाईँको कागजातमा एउटा स्क्यान गरिएको छविचित्र घुसाउँछ ।

To insert a scanned image, the driver for your scanner must be installed.

यो आदेश पहुँच गर्न...

From the menu bar:

Choose Insert - Media - Scan.


Select Source

तपाईँले प्रयोग गर्न चाहेको स्क्यानर चयन गर्दछ ।

अनुरोध गर्नुहोस्

एउटा छविचित्र स्क्यान गर्दछ, र त्यसपछि कागजातमा परिणाम घुसाउँछ । स्क्यान गर्ने संवाद स्क्यानरको निर्माताद्वारा उपलब्ध हुन्छ ।

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!