सूची

अलग परिवर्तनहरू स्वीकार वा अस्वीकार गर्नुहोस्।

यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose Edit - Track Changes - Manage - List tab.

Choose Tools - AutoCorrect - Apply and Edit Changes. The AutoCorrect dialog appears.
Click the Edit Changes button and navigate to the List tab.


The List tab displays all of the changes that were recorded in the current document. If you want to filter this list, click the Filter tab, and then select your filter criteria.

चयन फाँट

Lists the changes that were recorded in the document. When you select an entry in the list, the change is highlighted in the document. To sort the list, click a column heading. Hold down while you click to select multiple entries in the list.

tip

To edit the comment for an entry in the list, right-click the entry, and then choose Edit - Comment.


तपाईँले एउटा परिवर्तन स्वीकार वा अस्वीकार गरेपछि, सूचीको प्रविष्टिहरू "Accepted" वा "Rejected" वस्तुस्थिति अनुसार पुन-क्रमबद्ध गरिन्छ ।

कार्य

Lists the changes that were made in the document.

लेखक

Lists the user who made the change.

मिति

Lists the date and time that the change was made.

द्रष्टव्य घुसाउदै

Lists the comments that are attached to the change.

स्वीकार गर्नुहोस्

Accepts the selected change and removes the highlighting from the change in the document.

अस्वीकार गर्नुहोस्

Rejects the selected change and removes the highlighting from the change in the document.

सबै स्वीकार गर्नुहोस्

चयन गरिएको परिवर्तन स्वीकार गर्दछ र कागजातको परिवर्तनबाट हाइलाइटिङ हटाउँछ ।

सबै अस्वीकार गर्नुहोस्

चयन गरिएको परिवर्तन अस्वीकार गर्दछ र कागजातको परिवर्तनबाट हाइलाइटिङ हटाउँछ।

सूचीको प्रसङ्ग मेनु मा थप आदेशहरू छन्:

टिप्पणी सम्पादन गर्नुहोस्

Edit the comment for the selected change.

क्रमबद्ध गर्नुहोस

स्तम्भ शीर्षकहरू अनुसार सूची क्रमबद्ध गर्दछ ।

कार्य

Sorts the list according to the type of change.

लेखक

Sorts the list according to the author.

मिति

Sorts the list according to the date and time.

द्रष्टव्य घुसाउदै

Sorts the list according to the comments that are attached to the changes.

कागजात स्थिति

Sorts the list in a descending order according to the position of the changes in the document. This is the default sorting method.

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!