Manage changes

Accept or reject recorded changes.

यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose Edit - Track Changes - Manage.

On the Track Changes toolbar, click

Icon Manage Track Changes

Manage Track Changes


सूची

अलग परिवर्तनहरू स्वीकार वा अस्वीकार गर्नुहोस्।

फिल्टर गर्नुहोस्

List ट्याबमा परिवर्तनहरूको सूची फिल्टर गर्नका लागि मापदण्ड सेट गर्नुहोस् ।

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!