Show Track Changes

Shows or hides recorded changes.

यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose Edit - Track Changes - Show.

On the Track Changes toolbar, click

Icon Show track changes

Show track changes


You can change the display properties of the markup elements by choosing in the Options dialog box.

जब तपाईँले कागजातमा एउटा परिवर्तन मार्कअप माथि माउस सूचक राख्नुहुन्छ, एउटा Tip ले परिवर्तन गरिएको लेखक र मिति र समय प्रदर्शन गर्दछ ।

Please support us!