Show

Shows or hides recorded changes.

यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose Edit - Track Changes - Show.


You can change the display properties of the markup elements by choosing in the Options dialog box.

जब तपाईँले कागजातमा एउटा परिवर्तन मार्कअप माथि माउस सूचक राख्नुहुन्छ, एउटा Tip ले परिवर्तन गरिएको लेखक र मिति र समय प्रदर्शन गर्दछ ।

Please support us!