Record Changes

Tracks each change that is made in the current document by author and date.

यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose Edit - Track Changes - Record.


जब रेकर्ड परिवर्तन आदेश सक्रिय हुन्छ निम्न परिवर्तनहरू ट्रयाक हुन्छ:

Please support us!