Record Changes

Tracks each change that is made in the current document by author and date.

यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose Edit - Track Changes - Record.

On the Track Changes toolbar, click

Icon Record Changes

Record Changes


जब रेकर्ड परिवर्तन आदेश सक्रिय हुन्छ निम्न परिवर्तनहरू ट्रयाक हुन्छ:

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!