परिवर्तनहरू

तपाईँको फाइलमा परिवर्तनहरू ट्रयाक गर्नका लागि उपलब्ध आदेशहरूको सूची बनाउँदछ ।

यो आदेश पहुँच गर्न...

From the menu bar:

Choose Edit - Track Changes.

From the tabbed interface:

Choose Review tab.

From toolbars:

Icon Track Changes

Track Changes


Record Changes

Tracks each change that is made in the current document by author and date.

रेकर्डहरू सुरक्षित गर्नुहोस्

Prevents a user from deactivating the record changes feature, or from accepting or rejecting changes unless the user enters a password.

Show Track Changes

Shows or hides recorded changes.

Manage

Accept or reject recorded changes.

Comment

Enter a comment for the recorded change.

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!