खोल्नुहोस्

कार्यक्रमसँगै चयन गरिएका OLE वस्तु खोल्दछ जसमा वस्तु सिर्जना भएको छ ।

यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose Edit - OLE Object - Open.


This menu command is inserted into Edit – Objects submenu by the application that created the linked object. Depending on the application, the Open command for the OLE object might have a different name.

तपाईँले आफ्नो परिवर्तनहरू पूर्ण गरिसक्नु भएपछि, OLE वस्तुका लागि स्रोत फाइल बन्द गर्दछ । OLE वस्तु त्यसपछि कन्टेनर कागजातमा अद्यावधिक हुन्छ ।

Please support us!