सम्पादन

तपाईँको आँफ्नो फाइलमा चयन गरिएको वस्तु सम्पादन गराउँछ जुन तपाईँले वस्तु घुसाउनुहोस् आदेशसँग घुसाउनु भएको थियो ।

यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose Edit - Object - Edit, also in the context menu of selected object.


Please support us!