OLE Object

Lets you edit a selected OLE object that you inserted from the Insert - OLE Object submenu.

यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose Edit - OLE Object.


सम्पादन

Lets you edit a selected OLE object that you inserted with the Insert – OLE Object command.

खोल्नुहोस्

कार्यक्रमसँगै चयन गरिएका OLE वस्तु खोल्दछ जसमा वस्तु सिर्जना भएको छ ।

Please support us!