समानता खोजी

Find terms that are similar to the Find text. Select this checkbox, and then click the Similarities button to define the similarity options.

For example, a similarity search can find words that differ from the Find text by two characters.

यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose Edit - Find & Replace - Similarity search check box, then click the Similarities button.

On the Table Data bar, click Find icon, then Similarity search check box,
then click the Similarities button (database table view).

On the Form Design bar, click Record Search icon, then Similarity search check box,
then click the Similarities button (form view).


Similarities

समान खोजीकालागि विकल्प सेट गर्छ ।

सेटिङहरू

यदि शब्द खोजी टर्मसँग समान छ भने निर्धारण गर्नका लागि मापदण्डको परिभाषा दिनुहोस् ।

क्यारेक्टरहरू अदल-बदल गर्नुहोस्

Enter the number of characters in the search term that can be exchanged. For example, if you specify 2 exchanged characters, "sweep" and "creep" are considered similar.

क्यारेक्टरहरू थप्नुहोस्

क्यारेक्टरका अधिकतम सङ्ख्या प्रविष्ट गर्नुहोस् जसद्वारा खोजी टर्ममा क्यारेक्टरका शब्द अधिक हुन सक्छ ।

क्यारेक्टरहरू हटाउनुहोस्

क्यारेक्टरका सङ्ख्या प्रविष्ट गर्नुहोस् जसद्वारा खोजी टर्ममा भन्दा शब्द कम हुन सक्छ

सङ्गठित गर्नुहोस्

त्यो समान खोजी सेटिङको कुनै पनि संयोजनहरू मिल्दो टर्मकालागि खोजी गर्छ ।

Please support us!